Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРОНА» повідомляє про проведення чергових  Загальних зборів Товариства, яке відбудеться 28 квітня 2016 року,  м. Київ, вул. Межигірська 32-А, 1 поверх, зал засідань. Початок зборів  об 11:00 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 28.04.2016 р. з 10.30 до 11.00 за місцем проведення загальних зборів акціонерів (м. Київ, вул. Межигірська, 32-А, поверх 1, зал засідань).  Учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати належним чином оформлену довіреність.

Перелік акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, призначених на 28 квітня 2016р., складається станом на 24 годину 22 квітня 2016р.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Затвердження регламенту роботи зборів.
 4. Розгляд річного звіту Виконавчого органу ПрАТ «СК «КРОНА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками  його розгляду.
 6. Розгляд висновків Ревізора ПрАТ «СК «КРОНА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» в 2015р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «СК «КРОНА» за 2015р.
 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «СК «КРОНА» за підсумками роботи в 2015 р. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів Товариства.
 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 10. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" шляхом викладення його у новій редакції.
 11. Дострокове припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.
 12. Обрання Наглядової Ради Товариства та затвердження умов договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
 13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради..

З матеріалами, пов’язаними із проведенням чергових загальних зборів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Межигірська, 32-А, поверх 1, зал засідань): до дати проведення зборів у робочі дні з 14.00 до 15.00 години; у день проведення загальних зборів –  за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення: Добренкова Ю.В. Телефон для довідок: 220 09 00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів 46692 73378
Основні засоби 4613 3825
Довгострокові фінансові інвестиції 18670 52457 
Запаси 2 3
Сумарна дебіторська заборгованість 7572  6943
Грошові кошти та їх еквіваленти 8511 5285
Нерозподілений прибуток  -1761  23630
Власний капітал  37102 61731
Статутний капітал 33510 33510 
Довгострокові зобов'язання 7329 7789
Поточні зобов'язання 2261 3858 
Чистий прибуток (збиток)  -24629 6481 
Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 45
×

Замовити дзвінок

П.І.Б ...*
Неверный ввод

Номер телефону...*
Неверный ввод

*
Неверный ввод