Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА"

2. Код за ЄДРПОУ

30726778

3. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вулиця Костянтинiвська, буд. 19

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 220-09-00 (044) 220-09-00

5. Електронна поштова адреса

sk@krona@net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.krona.net.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА" повiдомляє про прийняття рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СК "КРОНА" рiшення № 1/2018 вiд 25 квiтня 2018р. про дострокове припинення з 01 травня 2018 року повноважень Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА" - юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРОМГАЗIНВЕСТ"", код ЄДРПОУ 34491983, м. Київ, вул. Промислова,4.
Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, визначенi Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Загальних зборiв ПрАТ "СК "КРОНА".
ТОВ "ПРОМГАЗIНВЕСТ" володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «СК «КРОНА» - 5.000508 %.
Строк, протягом якого ТОВ "ПРОМГАЗIНВЕСТ" перебував на посадi Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА" - з 08.11.2013 року (на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "СК "КРОНА" № 2/2013 вiд 08.11.2013р.), переобраний рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017р., до дати припинення повноважень.
Замiсть звiльненої особи на посаду Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА" не обрано iнших осiб в зв’язку iз змiнами органiв управлiння ПрАТ "СК "КРОНА", передбаченими Статутом 2018 року.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Добренкова Юлiя Володимирiвна

Генеральний директор

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

×

Замовити дзвінок

П.І.Б ...*
Неверный ввод

Номер телефону...*
Неверный ввод

*
Неверный ввод