Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА"

2. Код за ЄДРПОУ

30726778

3. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вулиця Костянтинiвська, буд. 19

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 220-09-00 (044) 220-09-00

5. Електронна поштова адреса

sk@krona@net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.krona.net.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

«Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «КРОНА» (ПрАТ «СК «КРОНА»), адреса мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Костянтинiвська, 19 на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв товариства, складеного станом на 19 березня 2018 р. та отриманого вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 22 березня 2018 р., повiдомляє про змiну складу власникiв iстотної участi Страховика.
Вибула iз складу акцiонерiв юридична особа - Публiчне акцiонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО», ЄДРПОУ 00131305, мiсцезнаходження юридичної особи – пл. I. Франка, буд 5, м. Київ, 01001.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) – 11,9396%.
Розмiр частки пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Добренкова Юлiя Володимирiвна

Генеральний директор

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

22.03.2018

(дата)

×

Замовити дзвінок

П.І.Б ...*
Неверный ввод

Номер телефону...*
Неверный ввод

*
Неверный ввод